BOŽÍ CHARAKTER
Božia svätosť

Prečisté sú Tvoje oči, aby sa dívali na zlo, Ty nemôžeš hľadieť na trápenie! (Abakuk 1:13)

Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli Jeho tvár pred vami, takže nepočuje. (Izaiáš 59:2)

Božia spravodlivosť

Lebo spravodlivý je Hospodin, miluje spravodlivé skutky; úprimní uvidia Jeho tvár. (Žalm 11:7)

Hospodin mocností sa vyvýši v súde a svätý Boh sa dokáže svätým v spravodlivosti. (Izaiáš 5:16)

Boh je spravodlivým sudcom: On môže trestať každý deň. Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč, napne luk a namieri. (Žalm 7:12-13)

SKAZENOSŤ A ODSÚDENIE ČLOVEKA
Skazenosť človeka

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. (Rímskym 3:23)

Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. (Izaiáš 64:5)

No všetci, čo sú zo skutkov podľa zákona, sú pod kliatbou, veď je napísané: "Prekliaty je každý, kto nevytrvá vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje." (Galatským 3:10). 

VEĽKÁ DILEMA
Božia spravodlivosť vs ľudská skazenosť

I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. (Príslovia 17:15)

Vystríhaj sa konať tak, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivých. Potom by spravodlivý pochodil ako bezbožný. Vystríhaj sa toho! Či by ten, čo súdi celú zem, nemal konať spravodlivo? (Genesis 18:25)

Je možné, aby spravodlivý Boh ospravedlnil hriešneho človeka?

BOŽIE KONANIE
Motivovaný láskou

Zatiaľ čo Boh je spravodlivý a svätý, Biblia o Bohu tiež hovorí, že Boh je láska. A tiež to, že vo svojej láske iniciatívne reagoval na ľudskú skazenosť.

Boh je láska. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. (1. list Jána 4:8-10) 

*Obeť zmierenia = je obeť, ktorá uspokojuje Boží hnev.

Kristov kríž

Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných pred tým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. (Rímskym 3:23-26) 

Kristovo vzkriesenie

On, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. (Rímskym 4:25)

ĽUDSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Pokánie

Pokánie začína tým, že si človek uvedomí a vyzná, že to čo hovorí Boh o nás je pravda - zhrešili sme.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu! (Žalm 51:3-4)

Ľútosť, hanba, hnev

Uvedomením a vyznaním to však nekončí. Pravé rozpoznanie našej hriešnosti a viny by nás malo viesť k úprimnej ľútosti, hanbe a dokonca k hnevu nad tým, čo sme vykonali. 

Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. (Rímskym 7:15)

Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? (Rímskym 7:24)

Odvrátenie sa od hriechu

Uvedomenie, vyznanie, ľútosť, hanba, hnev samo o sebe nie sú konečným dôkazom skutočného pokánia. Pretože to najdôležitejšie je, že pokánie musí byť sprevádzané odvrátením sa od hriechu.

Umyte sa, očisťte sa, odstráňte svoje zlé skutky spred mojich očí! Prestaňte zle robiť,... (Izaiáš 1:16)

Ale sekera je už priložená na korene stromov; každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. (Matúš 3:10)

VIERA
Viera založená na Božích zasľúbeniach

Na základe týchto skutočností, môže žiť človek vierou. Vierou založenou na Božích zasľúbeniach, že:

Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (Ján 3:16)

Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! (Skutky 16:31)

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. (Židom 11:1)

Príklad skutočného kresťana

Skutočný znovuzrodený kresťan už nemá pohľad upriamený na hriech a starý, telesný život ale má nový cieľ, ktorým je oslava a uctievanie Boha.

...v Duchu Božom vzývame Boha a chválime sa v Kristovi Ježišovi; my, ktorí nedúfame v telo. (Filipským 3:3)

Info
Ďalšie informácie

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať tu:

bernolakovo@baptist.sk

Prípadne svoje odpovede môžete hľadať aj tu :

https://www.gotquestions.org/Slovencina/