ČOMU VERÍME:

(Základné tézy)

Veríme v trojjediného Boha: Boha Otca, Syna, Ducha Svätého, pričom vyznávame ich plnú rovnosť v podstate, v dôstojnosti a moci.

Veríme v Ježiša Krista ako Božieho Syna, počatého z Ducha Svätého a narodeného z panny Márie.

Veríme, že Biblia je Duchom Svätým inšpirovaná Božia reč ku človeku, je jediným neomylným meradlom viery, autoritou i normou pre každú oblasť života kresťana.

Veríme v pravdivosť svedectva Biblie o tom, že každý človek je vo svojej prirodzenosti hriešny; že svojou hriešnosťou nemôže nijakými dobrými skutkami vyvážiť a speje tak do večného zahynutia.

Veríme v pravdivosť svedectva Biblie o Božej láske, zjavenej v Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel za hriechy každého človeka, aby tak zaistil spásu a zmierenie ľudstva s Bohom skrze vieru v spásne dielo Ježiša Krista.

Veríme, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych pre ospravedlnenie každého, kto tejto radostnej zvesti uverí; že vstúpil na nebesia a ešte raz na túto zem príde.

Veríme vo vzkriesenie tela; posledný Boží súd a život večný.