Financovanie zboru

Zbor financuje svoju prevádzku z vlastných zdrojov – preto má svoju vlastnú právnu subjektivitu (má pridelené IČO). Na zabezpečenie financovania sa  vykonávajú dobrovoľné zbierky počas hlavných bohoslužieb.

Zbierky a dary sa používajú na tieto hlavné oblasti:

 • mzdu kazateľa zboru
 • misijné aktivity a rôzne projekty
 • réžia zboru (energie)
 • stavebné účely (opravy a údržba zborovej budovy a areálu)

Členovia zboru platia aj príspevok na celocirkvených a projektových pracovníkov.

Dary a príspevky je tiež možné poskytnúť aj bankovým prevodom na účet SK65 1100 0000 0026 2085 6108 (Tatra banka a.s.).

V prípade, že chcete prispieť na konkrétny účel, použite nasledovný variabilný symbol, prípadne dajte informáciu do referencie pre platiteľa

 • 1111 - dar na mzdu kazateľa zboru
 • 2222 - príspevok na misiu
 • 3333 - príspevok réžiu zboru
 • 4000 - predplatné časopisu Rozsievač
 • 4444 - príspevok na prevádzku Rady a celocirkevných pracovníkov (do poznámky uviesť meno člena zboru, za ktorého je príspevok platený). Pre zjednodušenie platby je možné použiť nasledovný QR kód (je potrebné doplniť meno v poznámke):
  Platba

 V prípade daru v hotovosti na konkrétny účel na bohoslužbách je možné použiť obálku s uvedením účelu daru.